Инфо

Матични број:

07442912

ПИБ:

100005535

Шифра делатности:

9004

ЈБКЈС:

03630

УЗТ рачун – буџетска средства:

840-601664-15

УЗТ рачун – сопствена средства:

840-601668-03

Напомена: Све фактуре упућене Звездара театру треба да буду регистроване на централни регистар фактура.