Инфо

Матични број:

07442912

ПИБ:

100005535 (ПИБ)

Шифра делатности:

9004

УЗТ рачун – буџетска средства:

840-601664-15

УЗТ рачун – сопствена средства:

840-601668-03