Инфо

Матични број: 07442912

ПИБ: 100005535

Шифра делатности: 9004

JБKJC 03630

УЗТ рачун – буџетска средства: 840-601664-15

УЗТ рачун – сопствена средства: 840-601668-03

  • Потврда о извршеној регистрацији