Info

Matični broj:

07442912

PIB:

100005535 (PIB)

Šifra delatnosti:

9004

UZT račun – budžetska sredstva:

840-601664-15

UZT račun – sopstvena sredstva:

840-601668-03